Historia

Yhteistyö

Yhteistyö

Merenkulkijain Yhteistyötoimikunta perustettiin vuonna 1953 käsittelemään kaikille merenkulkijoille yhteisiä kysymyksiä. Sen työn tuloksista mainittakoon merenkulkijoiden muistomerkin aikaansaaminen Helsinkiin, Eiran rantaan.

Nykyinen Merenkulkijajärjestöjen Yhteistyöelin, MYTE perustettiin puolestaan vuonna 1972. Se on rekisteröimätön merenkulkijajärjestöjen vapaaseen yhteistyöhön perustuva löysä ryhmittymä. Myten puheenjohtajaliitto vaihtuu vuosittain.

Vaikka Myteä ei olekaan rekisteröity, niin on siihen useinkin suhtauduttu – esimerkiksi viranomaisten taholla – virallisluonteisesti: pyydetään lausuntoja, tehdään esityksiä, jne. Työehtosopimustoiminnassa Myte on tehnyt merenkulkujärjestöjä koskevia yhteisiä esityksiä ja neuvotellut niistä. Esimerkiksi lisävastikejärjestelmä neuvoteltiin alusta loppuun saakka (lopussa työtaistelun voimin) yhdessä. Myte ei luonnollisestikaan voi nimissään tehdä mitään sitovia sopimuksia, se kuuluu kullekin liitolle.

Syksyllä 1979 Merimies-Unioni, Konepäällystöliitto ja Radiosähköttäjäliitto päättivät jatkaa Myten toimintaa toistaiseksi ilman Laivanpäällystöliittoa. Laivanpäällystöliiton katsottiin eräissä työehtoneuvottelutilanteissa menetelleen yhteisten etujen vastaisesti.

Keskusjärjestökysymystä käsiteltiin liiton vuosikokouksessa vuonna 1947. Esillä olivat HTK, SAK ja STTK. Päätökseksi tuli pysytellä toistaiseksi keskusjärjestöjen ulkopuolella.

Vuonna 1956 päätettiin liittyä virkamiesjäsenten osalta Virkamiesliittoon.

Vuonna 1976 liitto kävi TVK:n, SAK:n ja STTK:n kanssa neuvotteluja liiton liittymisestä kaikkine jäsenineen keskusliiton suoraan jäsenyyteen. Asiasta suoritettiin vuoden 1977 alussa jäsenistön keskuudessa mielipidetiedustelu. Yli 90 % vastanneista kannatti liittymistä STTK:oon.

Kun Virkamiesliiton valtuusto oli hylännyt ns. Liinamaan suositukseen perustuvan virkapalkkaratkaisun mutta TVK-V:n valtuuskunta sen kuntapuolen edustajien äänin hyväksyi, niin Radiosähköttäjäliitto päätti 16.3.1977 erota Virkamiesliitosta, säilyttääkseen mahdollisuuden kohentaa erityisesti jäänmurtajien radiosähköttäjien palkkausta, joka myöhemmin tapahtuikin. Virkamiesliitto ja TVK-V olivat hylänneet liiton pyytämän lakkoluvan jäänmurtajille.

Huhtikuun 16. päivänä 1977 pidetyssä liiton vuosikokouksessa päätettiin yksimielisesti liittyä STTK:n jäsenliitoksi. Virallinen liittymissopimus allekirjoitettiin 17.5.1977. Radiosähköttäjäliitolla on edustajansa keskusliiton hallintoelimissä, lukuisissa valiokunnissa sekä aluetoimikunnissa ympäri maan.

Koska STTK ei ole ns. pääsopijajärjestö julkisella sektorilla, niin on Radiosähköttäjäliitto hoitanut virkamiesjäsenistöään koskevan neuvottelu- ja sopimustoimintansa suoraan valtiovarainministeriön kanssa.

Pohjoismaisia radiosähköttäjäkonferensseja on järjestetty vuosittain aina vuodesta 1948. Liitto on ollut toiminnassa mukana alusta lähtien.

Kansainvälisen Kuljetustyöväen Liiton, ITF:n jäsenenä Radiosähköttäjäliitto on ollut vuodesta 1960 alkaen ja osallistunut tiiviisti sen kokouksiin, konferensseihin ja muuhun toimintaan.

Liitto on jäsenenä myös kansainvälisessä radiosähköttäjien keskusjärjestössä: The International Federation of Radio officer's (IFR) vuodesta 1927 alkaen. IFR:n toiminta on rajoittunut pääasiassa edustuksiin kansainvälisissä radiokonferensseissa.

IMCO:n työskentelyyn, erityisesti sen radioalakomiteassa, on liitto aktiivisesti ottanut osaa. Liiton edustaja on lähes poikkeuksetta kuulunut Suomen valtuuskuntaan.

 

Edellinen osa:

Muuta toimintaa

Seuraava osa:

Liiton julkaisu